กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

 
สวัสดีค่ะอาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน

  ใกล้ถึงปีงบประมาณ 2561 กันแล้วนะคะ..ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน เสนอหัวข้อวิจัยที่จะดำเนินการในปี 2561 กันค่ะ  กรอบงานวิจัยในปี 2561 มีดังนี้ 

        1. วิจัยด้านการเรียนการสอน หรือ IPE 

        2. วิจัยทางคลินิก หรือชุมชน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสุขภาพ (service Plan) 13 สาขา หรือวิจัยที่เป็นการสนับสนุนบุคลากรในเขตสุขภาพและเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และสามารถตอบโจทย์ได้อย่างกว้างขวาง ควรทำร่วมกับแหล่งฝึก 

        3. วิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนเมือง (ตอบโจทย์ Excellence Center) 

        4. วิจัยด้านการคุณภาพชีวิต/Health Literacyของกลุ่มวัยทำงาน (ตอบโจทย์แหล่งทุนภายนอก)

      โดยให้เสนอโครงร่างแบบ one paper (ตามไฟล์ที่แนบ) ส่งมาที่กลุ่มงานวิจัย และบริการวิชาการภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นะคะ เพื่อบริหารจัดการด้านงบประมาณสนับสนุนต่อไป 

          หากมีข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับการระบบ และบริหารงานวิจัย ขอให้แจ้งที่รองวิจัย และบริการวิชาการได้ตลอดเวลานะคะ 

                                        ดร.สนธยา  มณีรัตน์ 

                                           โทร 2675  หรือ 0817195404


Online Resources Links 
แหล่งศึกษาเรียนรู้ออนไลน์ จากแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกระบบบริการของมหาวิทยาลัย และแหล่งอื่นๆที่ควรต้องศึกษาและเข้าใช้งานดังนี้

http://www.bcnnv.ac.th/ULIB2554/


https://sites.google.com/bcnnv.ac.th/erb-bcnnv
หน้าเว็บย่อย (1): ฐานข้อมูลงานวิจัย
Ċ
Pimpinan nAkamutcha,
6 ก.ย. 2559 01:12
ĉ
Pimpinan nAkamutcha,
6 ก.ย. 2559 01:09
Comments