เงินสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2560

1.

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในสถาบัน

(บาท)

360,000

2.

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก

(บาท)

1,033,200

3

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก

(บาท)

1,393,200

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ประจำปีงบประมาณ 2560

ลำดับ

ชื่อ สกุล

ชื่องานวิจัย

จำนวนเงิน

แหล่งทุน

1

นางสนธยา  มณีรัตน์ 

 และคณะ

การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับชุมชนเมืองและการพัฒนาเครื่องประเมินคุณภาพการนอนหลับผู้สูงอายุ

50,000

883,200

- เงินรายได้วิทยาลัย

- Wintec internal research funds

2

นางสาวนันทิยา  ปรีชาเสถียร

ผลของการกอดสัมผัสเพื่อลดความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดเด็กทาลาสซีเมียในวัยเรียน

25,000

เงินรายได้วิทยาลัย

3

นายสุกิจ  ทองพิลา และคณะ

ประสิทธิผลของการใช้หนังสือการ์ตูนในการเสริมสร้างความรู้ และการปฏิบัติตัวเรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลในเด็กวัยเรียนที่เรียนด้วยหนังสือการ์ตูนกับการสอนปกติ

25,000

เงินรายได้วิทยาลัย

4

นางสาวอัจฉรา   ศกุนตนิยม

ผลการนวดตนเองของประชาชนในชุมชน

22,500

เงินรายได้วิทยาลัย

5

นางวนิดา       ชวเจริญพันธ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการพยาบาลในระยะคลอดของนักศึกษาพยาบาล

25,000

เงินรายได้วิทยาลัย

6

นางกัญชิตา    เสริมสินสิริ

 การพัฒนาโปรแกรมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

30,000

เงินรายได้วิทยาลัย

7

นางศศิธร      กันกา

 ความสามารถของญาติในการดูแลช่องจมูก 

22,500

เงินรายได้วิทยาลัย

8

นางสาวพรรณภา  เรืองกิจ และคณะ

การสังเคราะห์งานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

20,000

สถาบันพระบรมราชชนก

9

นางสนธยา  และคณะ

การพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุชุมชนเมือง

150,000

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

10

เครือข่ายภาคกลาง 1

 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยหลักอภิปัญญาต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ และสมรรถนะการอ่านภาษาอังกฤษ 

100,000

สถาบันพระบรมราชชนก

11

นางสาวพีระนันทิ์   จีระยิ่งมงคล

การประเมินหลักสุตร

10,000

สถาบันพระบรมราชชนก

 

นางสุชีวา  วิชัยกุล

วิจัยประเมินผลหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ

30,000

สถาบันพระบรมราชชนก

 

 

 

1,393,200

 Comments