ประชาสัมพันธ์


1. รับสมัครนักวิจัย และผู้ช่วยวิจัย เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาระบบ และกลไกสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบเขตเมือง   ติดต่อที่ ดร. สนธยา  มณีรัตน์  โทร 2675  หรือ 0817195404
2. การประชุมชี้แจง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย -อินเดีย และ ไทย- จีนhttp://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2393/----.aspx#.WZ31HCgjG00
3. อเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561  ทุน วช.  หมดเขต 31 สิงหาคม 2561
http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2335/-------2561.aspx#.WZ32dSgjG00

Untitled

โพสต์18 ส.ค. 2560 09:33โดยSonthaya Maneerat   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2560 03:39 ]


 1. รับสมัครนักวิจัย และผู้ช่วยวิจัย เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาระบบ และกลไกสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบเขตเมือง   ติดต่อที่ ดร. สนธยา  มณีรัตน์  โทร 2675  หรือ 0817195404

2. การประชุมชี้แจง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย -อินเดีย และ ไทย- จีนhttp://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2393/----.aspx#.WZ31HCgjG00

3. อเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561  ทุน วช.  หมดเขต 31 สิงหาคม 2561
http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2335/-------2561.aspx#.WZ32dSgjG00รับสมัครนักวิจัย

โพสต์12 ส.ค. 2560 19:24โดยSonthaya Maneerat   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2560 19:24 ]

รับสมัครนักวิจัย เข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบ และกลไกสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกรระบบเขตเมือง
  สอบถามรายละเอียดที่ ดร. สนธยา  มณีรัตน์ โทร 2674  อาคารเรียนชั้น 6 

เอกสารประชุม ERB วันที่ 17 ก.ค. 2558

โพสต์16 ก.ค. 2558 18:36โดยPhuttarak Mulmuang

ERB July 17, 2015


สรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจัย

โพสต์21 ก.ค. 2557 19:57โดยPhuttarak Mulmuang   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2557 01:40 ]


ลำดับ
ประเด็น
จำนวนเรื่อง
1
ด้านการจัดการเรียนการสอน
4
2
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
3
3
ด้านผู้สูงอายุ
3
4
ด้านอาชีวอนามัย
2
5
ด้านระบบประกันสุขภาพ
1
6
ด้านการใช้สมุนไพร
1

ดังนั้น กลุ่มงานวิจัยและการจัดการความรู้ ได้เลือกประเด็นสำคัญในด้านผู้สูงอายุและด้านการสร้างเสริมสุขภาพ มาสังเคราะห์เพื่อสกัดเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

การพัฒนาศักยภาพนิสิต

โพสต์21 ก.ค. 2557 19:55โดยPhuttarak Mulmuang   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2558 18:38 ]

https://sites.google.com/a/bcnnv.ac.th/km/news/_draft_post/481975_630303450319207_635029715_n.jpg
MNS News August 2014 

1-10 of 10