ประชาสัมพันธ์

รายการเอกสารที่ต้องส่งคณะกรรมการวิจัย
1. ชุดเอกสารตามแบบฟอร์มเสนอโครงร่างวิจัยของวิทยาลัยฯ
2. เอกสารอื่นๆ (ระบุ)....

รายการเอกสารที่ส่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
1. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรอง
2. โครงการวิจัยฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
3. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ
4. เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย
5. เอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวของอาสาสมัครวิจัย
6. ประวัตินักวิจัยทุกคน
7. แผ่น CD บรรจุข้อมูลเอกสารข้อ 1-6
8. อื่นๆ ระบุ.....

Untitled Post

โพสต์24 มี.ค. 2560 02:36โดยPiimpinan nAkamutcha


เอกสารประชุม ERB วันที่ 17 ก.ค. 2558

โพสต์16 ก.ค. 2558 18:36โดยPhuttarak Mulmuang

ERB July 17, 2015


สรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจัย

โพสต์21 ก.ค. 2557 19:57โดยPhuttarak Mulmuang   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2557 01:40 ]


ลำดับ
ประเด็น
จำนวนเรื่อง
1
ด้านการจัดการเรียนการสอน
4
2
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
3
3
ด้านผู้สูงอายุ
3
4
ด้านอาชีวอนามัย
2
5
ด้านระบบประกันสุขภาพ
1
6
ด้านการใช้สมุนไพร
1

ดังนั้น กลุ่มงานวิจัยและการจัดการความรู้ ได้เลือกประเด็นสำคัญในด้านผู้สูงอายุและด้านการสร้างเสริมสุขภาพ มาสังเคราะห์เพื่อสกัดเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

การพัฒนาศักยภาพนิสิต

โพสต์21 ก.ค. 2557 19:55โดยPhuttarak Mulmuang   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2558 18:38 ]

https://sites.google.com/a/bcnnv.ac.th/km/news/_draft_post/481975_630303450319207_635029715_n.jpg
MNS News August 2014 

1-8 of 8