อัตราการจ่ายค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่