ผลงานการนำเสนอเผยแพร่ในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ