ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2559  (1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559)


1

Village health volunteers as peer supports for glycemic control among type 2 diabetes patients in Thailand

 

Boosaba Sanguanprasit ,
Prasit  Leerapan,       
Pimsurang   Taechaboonsermsak,  
 Rewadee     Chongsuwat


Download  File


2

การศึกษาสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  ด้วยรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 

            สุรัตนา  ทศนุต,              
เบญจมาศ  ศิริมลเสถียร


Download  File3

ผลของการใช้ระบบพยาบาลพี่เลี้ยงต่อภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความสุข และจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล

 

นิชดา  สารถวัลย์แพศย์,
วนิดา  ชวเจริญพันธ์
 พิริยลักษณ์  ศิริศุภลักษณ์

Download  File


4

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะในการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

 

เมธิณี  เกตวาธิมาตร,
นัยนา  ภูลม,
จิราภรณ์  ชื่นฉ่ำ

ชิดชนก  พันธ์ป้อม

Download  File5

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเองของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

 


เมธิณี   เกตวาธิมาตร

นัยนา  ภูลม,
ปัทมา  ผาติภัทรกุล
Download  File6

Factors Related to Medication Adherence in Schizophrenia in an out patient setting: A cross sectional Study Conducted in Bandung, West Java, Indonesia

 

                 
                   Heni Purnama,
          Anchaleeporn Amartayakul,
               Sonthaya  Maneerat

  

 


7

ผลการนำรูปแบบการสอนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการนำภูมิปัญญาไทยไปใช้ในการดูแลสุขภาพผู้รับบริการ

 

 กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ,
กานดา ตัณฑพันธ
,
กนกวรรณ เวทศิลป

 ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2560  (1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)


1

มาตรฐานการพยาบาลเพื่อป้องกันและดูแลภาวะความดันเลือดปอดสูงในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

 

เนาวรัตน์  สารทลาลัย,
สุชีวา
  วิชัยกุล

Download  File


2

Spirituality as an internal protective factor of resilience in children after expose flood

 

Delly A. Syukrowardi,
Susheewa  Wichaikull,
 Suparpit von Bormann

Download  File


3

Relationship Between Family Support and Medication Adherence among Patients with Schizophrenia

 

Heni  Purnarma,
Anchaleeporn  Amatayakul,
Sonthaya  Maneerat


Download  File


4

Perception about  HIV/AIDS and HIV Prevention Behavior among university students in Indonesia

 

Moh Khotibul  Umam,
Monthana  Hemchayat,
Kanokwan  Wetasin

Download  File


5

The Perception of Diseases and Hand Hygiene Behavior among  Elementary School Children in Indonesia

 

Nazliansyah,
Susheewa  Wichaikull,
Kanokwan  Wetasin


Download  File   ๖