โครงสร้างกลุ่มงาน

บัญชีรายชื่อและประวัติย่อของนักวิจัยชาวนพรัตน์วชิระ
รายชื่อ
1. อาจารย์ ดร. เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร
สำนักงาน/สถานที่ติดต่อ
อาคาร 2 ชั้น 5  เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 02-5406500 ต่อ 2454 โทรศัพท์มือถือ: 0827999725
eMail:[email protected]

2.อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  เวทศิลป์
สำนักงาน/สถานที่ติดต่อ
อาคาร 2 ชั้น 6  เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 02-5406500 ต่อ 2672 โทรศัพท์มือถือ: 
eMail: [email protected]