ตัวอย่างประวัติส่วนตัว ผู้ช่วยศาตราจารย์

Assistant Professor Prachid Tinnabutr
Art and Design Teacher
at Chandrakasem Rajabhat University
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900 ติดต่ออีเมลปัจจุบัน [email protected] หรือ [email protected] โทรศัพท์มือถือ: 0896670091 

โฮมเพจส่วนตัว: http://www.prachid.com
Link :
Prachid Google Profile
Link : http://chandra.academia.edu/PrachidTinnabutr
Link: http://sites.google.com/site/prachidtinnabutr
Link:
http://www.linkedin.com/in/prachidtinnabutr
Prachid Tinnabutr
Prachid Tinnabutr
Assistant Professor Prachid Tinnabutr Fine and Applied Arts Division , Department of Humanities Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University, Ratchadabhisek Road, jatuchak District, Bangkok,Thailand 10900.Contact Current eMail:[email protected] , [email protected] , Mobile Phone 66 (0)896670091

Summary :ประวัติย่อ
2004-present : Routine Tasks

ฐานะ ประเภทบุคลากร : เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8.
- Assistant Professor Level 8 : Applied Arts Design Division Faculty of Humanities and Social Scienes : Chandrakasem Rajabhat University.
- Committee of Academic Council: Representative of the Humanities and Social Sciences Faculty.
- Network and Web Administrator:Computer Graphic and Multimedia Lab of Art Division.
- Network Admin and Web admin of the Chandra Sub-Domain IP Group 10.1.43.1-254 . to serve CMS-LMS Called "Art Server Farm" Lab 312, 3/1 building
-The Speaker-lecturer: Technology Information System for

Administration Position:สถานภาพปัจจุบัน
Present :

Teaching Fields:Fine & applied Arts , Art Media and Design technology Courses.
MIS Courses:MIS for Public Administration.
- Work as Graphic Designer to serve the Main University Corporate Identity or Related Such as : University Seals, Graphic Corporate, Font Characters etcs.
-Art and design + ICT Researcher.etcs.
International Contributes:ผลงานและความร่วมมือระดับสากล
Thai Translator and Developer of some Content Management System, Learning Management Systems such as e107CMS, e107CMS Thai Edition, ClarolineLMS Thai Edition , Dokeos LMS Thai Edition WikePage Thai Edition
eFront Learning thai version, Movabletype thai version.
Technical Books: Sheet : ผลงานเอกสารตำรา
- Book: Graphic Design: Odean Store Publishing: 1987.
-
Book: Packaging Design: Odean Store Publishing: 1988
- Worksheet for course: Preparation of Printing for Print shop worker 3: Sukhothai Thammathirat Open University :1997.
- Worksheet for course: Printing Design: Unit 1,13.2,13.3: Sukhothai Thammathirat Open University.
 
Specialties:ความเชี่ยวชาญพิเศษ
CMS,LMS,Weblog : Thai Translation & Graphics Related Developer.Specialties in e107CMS,Wordpress, Claroline LMS, Dokeos LMS, eFront Learning. Movabletype Blog etc.
Direct Link Profile:http://sourceforge.net/search/?type_of_search=soft&words=prachid
Comments