เชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก

ขอเชิญชวนอาจารย์ เข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่องการการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานสำหรับแรงงงานนอกระบบเขตเมือง  โดยมีประเด็นย่อยของการดำเนินงาน 6 ประเด็น ดังนี้

 1. ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบกลุ่มอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบกลุ่มอาชีพขับรถแท๊กซี่ เขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ระดับความรอบรู้ทางสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบลุ่มอาชีพขับรถแท๊กซี่ เขตกรุงเทพมหานคร 

 4. ระดับความรอบรู้ทางสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบลุ่มอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เขตกรุงเทพมหานคร 

5. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบกลุ่มขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เขตกรุงเทพมหานคร

6. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบกลุ่มขับรถแท๊กซี่ เขตกรุงเทพมหานคร

   

 
           ติดต่อ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สนธยา   มณีรัตน์   0817195404

แหล่งทุนภายใน
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ
 • สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลนพรัตน์วชิระ
 • สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) คลิ๊ก
 • ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  • ไตรมาสแรก ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑
  • ไตรมาสสอง ภายในวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
  • ไตรมาสสามภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๒ 
  •  click download แบบฟอร์มการเขียนโครงร่างวิจัย ที่นี่
แหล่งทุนภายนอก
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ – http://www.nrct.go.th
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) – http://www.trf.or.th
 • สภาการพยาบาล www.tnc.or.th
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) www.thaihealth.or.th
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา – http://www.mua.go.th
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ – http://www.once.go.thh
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข – http://www.hsri.or.th
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา – http://www.fda.moph.go.th
 • มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย http://www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ttsf.htm
 • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ – http://www.ftpi.or.th
 • มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต – http://dmh2001.com
 • มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation) –http://www.ttsf.or.th/html/awards02.html
 • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน) – http://www.sac.or.th
 • สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุข http://www.thaiantitobacco.com
 • สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา – http://idea.moe.go.th
หน้าเว็บย่อย (1): www.pi.ac.th
Comments